Thursday, August 28, 2008

PERSEPSI REMAJA TENTANG MASA DEPAN

Menurut Rohaty (1998), Habibah dan Noran Fauziah (1997); Muhd. Mansur danSiti Nordinar (1988), remaja merupakan zaman peralihan dalam pusingan hidupseseorang. Banyak perubahan yang berlaku pada zaman ini, sama ada dari segifizikal atau emosi. Keremajaan merupakan satu jangka masa yang mencabar dalamperkembangan seseorang. Rogers (1972), membahagikan masa remaja kepadatiga peringkat iaitu awal remaja (12 – 15 tahun), pertengahan remaja (15 – 18tahun) dan akhir remaja (18 – 22 tahun). Namun begitu, umur akhir remaja masihdipertikaikan lagi kerana terdapat perbezaan budaya dan negara yang membezakanperingkat akhir remaja.

Steinberg (1993) dan Steinberg dan Belsky (1991) mengemukakan teori
pergolakan dan tekanan mengatakan masa remaja adalah satu peringkat pertikaianemosi yang tidak dapat dielakkan. Beliau percaya perubahan hormon semasaakil baligh menyebabkan perubahan atau pergolakan yang berlaku secara tiba-tiba di kalangan remaja. Pergolakan ini adalah perubahan biologis yang tidakdapat dielakkan.

Piaget (dalam Woolfolk 1995) menjelaskan perkembangan kognitif waktu
remaja melibatkan satu peralihan daripada konkrit hinggalah kepada operasiformal. Zaman operasi formal bermula dari umur 11 hingga 15 tahun. Dalamzaman ini remaja, struktur kognitif kanak-kanak mencapai tahap paling kemuncak.Pada tahap ini remaja boleh menggunakan lojik bagi memahami dan menyelesaikanmasalah. Dusek (dalam Vernon 1995) menjelaskan bahawa pada tahap operasiformal ini, remaja boleh berfikir secara mendalam, membuat andaian dan berfikirtentang masa depan. Perkembangan kognitif pada remaja boleh membawa kepadapembentukan personaliti remaja. Erikson (1968) dan Adler dan Adler (1998)telah meletakkan remaja pada tahap kelima di antara lapan tahap yang dibentuknyadalam Teori Krisis Psikososial. Krisis yang dialami oleh remaja ketika ini ialahkrisis identiti. Erikson juga menyatakan keremajaan merupakan transisi ke arahmembina identiti kendiri.

Rohaty (1998), Burn (1979) dan Chiam dan Fatimah (1982) menjelaskan
terdapat ibu bapa yang memilih kerjaya untuk anak remaja mereka. Fenomena‘foreclosure’ iaitu tiada konflik berlaku dan remaja ini mengikut sahaja kehendakibu bapa. Ibu bapa menjadi pembentuk utama fenomena ‘foreclosure’ ini. Piagetdan Erikson berpendapat persekitaran menolong remaja mencapai potensinya.Piaget menjelaskan masyarakat berperanan membantu remaja membina identitiyang positif. Dalam masyarakat yang kurang maju, individu tidak akan dapatberkembang langsung selepas peringkat pengendalian konkrit. Erikson pulaberpendapat identiti bergantung kepada sokongan yang diterima oleh anak muda.
Erikson dalam White dan Speisman (1987) juga menyokong bahawa
masyarakat perlu membuka peluang kepada remaja untuk menentukan masa depanmereka. White dan Speisman mencadangkan perlu diadakan dialog danperbincangan di antara remaja dan individu dewasa mengenai aspirasi remaja.Individu dewasa perlu memberi bimbingan dan berkongsi pengalaman dengan remaja.

Erikson dalam White dan Speisman (1987) berpendapat orientasi ke arah
alam dewasa membantu remaja membuat pilihan dalam hal-hal peribadi, pekerjaan,jantina dan sesuatu ideologi. Persepsi remaja tentang masa depan adalah berkaitandengan pilihan pekerjaan yang lebih luas, sesuai dengan keperluan dan minatmereka. Erikson berpendapat rancangan hidup adalah usaha remaja membuktikanbahawa mereka mempunyai identiti sendiri. Usaha remaja mencari identiti mungkinmenjadi amat sukar dengan terdapatnya berbagai-bagai pilihan nilai dalam diriremaja tentang masa hadapan mereka.

Seltzer dan Waterman (1996), menjelaskan wujud frameworklessness dalam
hidup remaja. Ialah keadaan sementara di mana terdapat kekurangan panduan,arahan dan batasan dalam kehidupan. Frameworklessness bermula denganperubahan fizikal diri renmaja yang drastik dan tidak pasti tentang masa depan.Pada awal remaja, mereka mula mencari identiti sendiri. Rujukan utama merekatentang tingkahlaku, identiti dan masa depan ialah kumpulan rakan senaya. Rakansebaya adalah tempat melafazkan fikiran dan emosi.
Seltzer dan Waterman (1996) seterusnya menyatakan dalam zaman remaja
wujud Peership iaitu persahabatan yang unik kepada remaja. Rakan sebayaberumur lebih kurang sama dengan remaja tersebut. Rakan sebaya bagi remajaterdiri daripada rakan persekolahan, rakan yang tinggal di kawasan perumahanyang sama, rakan-rakan dalam aktiviti riadah dan sukan yang sama.

Jurnal Pendidikan 26
Wujudkumpulan rujukan psikologikal remaja apabila remaja memerlukan pemisahandari kongkongan ibu bapa untuk menjadi dewasa. Mereka lebih bergantungkepada rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan sumber utama dalam menirugaya dan tingkahlaku dan aspirasi.
Seltzer dan Waterman (1996), menjelaskan remaja membuat perbandingan
tingkahlaku dengan remaja lain dalam membuat keputusan tentang masa kepadamereka. Wujud satu fenomena kebimbangan di kalangan remaja tentang kejelasanmasa hadapan mereka dan bagaimana mencapainya cita-cita dan aspirasi

No comments: